Община Сливен
Областна администрация Сливен

Престъпен край ли е Сливенският?

25.07.2023 / 12:38

През 2022 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 180 извършени престъпления. Делата за 506 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 477 - с условно осъждане, за 31 - с оправдаване, за 5 - с прекратяване, и за 161 - с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 983 извършени престъпления.

През 2022 г. обвиняеми са били 1 177 лица, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 494 лица, или 42.0% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 473 (40.2%) лица;

• освободени от наказателна отговорност са 174 (14.8%) лица;

• оправдани са 30 обвиняеми лица (2.5%);

• на 6 лица делата са прекратени (0.5%).

Общоопасни престъпления

През 2022 г. в област Сливен с най-голям брой са общоопасните престъпления (включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления). Завършили с осъждане общоопасни престъпления през 2022 г. в област Сливен са 433, или 44.0% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 390, или 40.3% от всички осъдени лица.

Завършилите с осъждане престъпления по транспорта и съобщенията са 284, като те съставляват 65.6% от общия брой на общоопасните престъпления и за извършването им са осъдени 264 лица (67.7% от осъдените за общоопасни престъпления).

Престъпленията, свързани с наркотици са 106 (24.5% от наказаните общоопасни престъпления), а осъдените лица са 86 или 22.1% от осъдените по тази глава от Наказателния кодекс.

Престъпления против собствеността

Престъпленията против собствеността (включват кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие), завършили с осъждане са 343, или 34.9% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 391 (40.4%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2022 г. в област Сливен.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. През 2022 г. в област Сливен са завършили с осъждане 280 кражби - или 81.6% от престъпленията против собствеността и 28.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. Осъдените лица за този вид престъпления са 332 – 84.9% от осъдените за престъпления против собствеността.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността. За 16 извършени грабежа през 2022 г. са осъдени 18 лица.

 

Престъпления против личността

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2022 г., са 70, или 7.1% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 59, или 6.1%.

Престъпления против брака, семейството и младежта

През 2022 г. престъпленията против брака, семейството и младежта, които са завършили с осъждане са 36, или 3.7% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 39, или 4.0% от всички осъдени лица.

Осъдени лица по пол

През 2022 г. броят на осъдените мъже е 887, или 91.7% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 80 (8.3% ).

Осъдени лица по възраст

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2022 г. е следното:

• най-голям е делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 284 (29.4% от общия брой на осъдените лица);

• на възраст 18 - 24 години са 207 лица (21.4%);

• осъдените лица на възраст 25 - 29 години са 154 лица (15.9%);

• 40 - 49 години - 132 (13.7%);

• осъдените непълнолетни лица са 72, или 7.4% от общия брой на осъдените в област Сливен;

• 50 - 59 годишните са 71 (7.3%);

• в структурата на осъдените лица най-малък е делът на лицата на възраст 60 и повече години - 47 лица (4.9%).

Осъдени лица по наложени наказания

През 2022 г. най-големи са броят и делът на лицата, осъдени на лишаване от свобода - 783, или 81.0% от общия брой на осъдените лица. От тях най-голям е броят на лишените от свобода за срок до шест месеца - 462 лица (59.0% от осъдените на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от шест месеца до една година - 205 лица (26.2%). Наказанието пробация е наложено на 125 лица, или на 12.9% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 46 лица, или 4.8% от общия брой на осъдените лица, а на 13 лица е наложено наказанието „обществено порицание“ (1.3%).

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев