Община Сливен
Областна администрация Сливен

Колко души в Сливенско са под линията на бедност?

18.05.2022 / 17:02

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

През 2021 г., линията на бедност общо за страната е 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2021 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 422.83 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.2% от населението на областта.

 

1. Основни индикатори за бедност в област Сливен през периода 2015 – 2021 година

 

2017 2018 2019 2020 2021

Линия на бедност - средномесечен размер - лв. 237.7 272.2 345.7 344.8 422.8

Относителен дял на бедните - % от населението 28.2 25.5 30.1 31.3 25.2

Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери - % от населението 53.3 49.1 51.3 50.6 48.4

Относителен дял на бедните преди получаването на социалните трансфери, с включени пенсии - % от населението 41.2 31.2 31.4 35.7 31.5

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20) 13.0 8.3 9.4 8.7 6.1

Коефициент на Джини 43.9 38.9 41.3 39.3 35.1

 

През 2021 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана - съответно 343 и 355 лв., а най-високата - в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 28.3%, София - 25.8%, Сливен - 25.2% и Бургас - 25.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра - 10.2%, Габрово - 11.1%, Благоевград и Разград – по 15.1%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се увеличава с 22.6%, а относителният дял на бедното население се понижава с 6.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 22.3%, а при жените – 28.0%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 5.7 процентни пункта при 3.6 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява със 7.3 процентни пункта, а при жените - с 4.9 процентни пункта.

Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.1% до 31.5%, или с 9.4 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 25.2% до 31.5% или с 6.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.4% или с 23.2 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2021 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 6.1 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2020 г. поляризацията е по-слабо изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. През 2021 г. 19.1% от населението на страната живее в тежки материални и социални лишения, а в област Сливен този показател е 33.0%. В областта в материални лишения живеят 29.3% от мъжете и 36.4% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2021 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 30.3%, спрямо 2020 г. този показател се увеличава със 7.7 процентни пункта.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.

Показателят интензитет на икономическа активност се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 - 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове. До 2020 г. показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 г. той включва лица на възраст от 18 до 64 години.

Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтната година.

През 2021 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност в област Сливен живеят 6.8 хил. лица на възраст 18 - 64 години, или 7.2% от населението, като спрямо 2020 г. относителният им дял намалява с 1.1 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 66.6 хил. лица, или 36.4% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 28.7 хил. души са мъже, а 37.9 хил. са жени. Спрямо 2020 г. този показател се е понижил с 22.9%.

 

Данните са на Териториалната статистика - Сливен.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев