Община Сливен
Областна администрация Сливен

Общински съвет Сливен открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

19.02.2024 / 11:12

Документът е публикуван на 15.02.2024 г.

Общински съвет Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.68е от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 102 от 15.02.2024 год. на Общински съвет Сливен, открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 год. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г., както следва:

 

За Окръжен съд - Сливен – 17 /седемнадесет/ съдебни заседатели.

 

За Районен съд - Сливен - 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели.

 

Изисквания към кандидатите

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

• Възраст от 21 до 68 години;

• Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;

• Има завършено най-малко средно образование;

• Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

• Не страда от психически заболявания;

• Не е съдебен заседател в друг съд;

• Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

• Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

• Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Необходими документи за кандидатстване

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/;

● Подробна автобиография, подписана от кандидата;

• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки;

• Мотивационно писмо;

• Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/;

• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес:

 

гр.София 1000

ул. 'Врабча' 1, ет.2, ст.2

тел. 02 800 4506

 

Забележка:

Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА представят същия. Не е необходимо издаване на нов.

 

 

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 17.00 часа на 26.02.2024 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен /Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

 

Начин и ред за провеждане на процедурата

 

С Решение № 102 от 15.02.2024 г., Общински съвет Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет – Сливен

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев