Община Сливен
Областна администрация Сливен

Дейности по Договор РД50-113 от 31.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка ...

loga
19.09.2023 / 10:54

Дейности по Договор РД50-113 от 31.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

В рамките на изпълнението на подготвителните дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 бяха извършени следните дейности:

„Проучване на територията на местното партньорство, съставено от МИГ „Стралджа“ и населени места от община Сливен“ - проучени бяха характеристиките и потенциалът за развитие на територията на МИГ „Стралджа-Сливен 2023“. Документа обхваща дейности като разбиране и анализ на демографската структура; идентифициране на икономическите характеристики, като това позволява да се разбере икономическото развитие и потенциал на територията; анализ на инфраструктурата и услугите; идентифициране на социалните и културните характеристики; оценка на политическата и административната структура; анализ на историческите и културните аспекти; социално-икономически анализ и оценка на потенциала за развитие

„Анализ на потенциала на територията на местното партньорство между МИГ "Стралджа" и населени места от община Сливен - Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на територията. Проучване на мнението и нагласите на местната общност за насочеността и съдържанието на СВОМР за периода 2023 - 2027 г.”.

Разработена бе новата СВОМР за програмния период 2023 – 2027 г.

Тя отново ще бъде многофондова и В нея ще бъдат включени следните интервенции

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони:

o Интервенции, свързани със земеделски дейности;

o Интервенции, свързани с неземеделски дейности;

o Интервенции, свързани с подобряване на условията за живот в населените места;

o Интервенции, свързани с подкрепа на местната идентичност;

o Сътрудничество;

Програма „Развитие на човешките ресурси“:

o Интервенции за насърчаване на заетостта и включване в пазара на труда на безработни и неактивни лица и хора от уязвимите групи;

o Интервенции за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите;

o Интервенции за активиране и включване в заетост на неактивни и безработни младежи.

Програма „Образование“:

o Интервенции за повишаване на уменията на децата и учениците за обучение и общуване в мултикултурна среда, включително психологическа подкрепа и допълнителни обучения за деца/ученици с образователни затруднения, в т.ч. допълнителни обучения по български език, споделяне на културна идентичност и ценности;

o Интервенции за повишаване на капацитета и квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.

o Интервенции за подкрепа за ангажиране на местните общности с образователната институция, чрез инициативи като например доброволчески кампании в подкрепа на съответното училище.

 

Стратегията ще бъде с финансов ресурс от близо 6 000 000 лв. който ще е балансиран по сектори

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев