Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

31.07.2023 / 05:31

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

8800 гр.Сливен, бул. ”Цар Симеон” 1Б

тел. 044/62 24 32, e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД07-35/26.07.2023 г. на директора на Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, обявява конкурс за длъжността:

 

Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи” в ДПП „Сините камъни” – 1 щатна бройка. Във връзка с чл.15, ал.1 и по заместване във връзка с чл.63 от Закона за държавния служител на титуляра.

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователна степен: минимално образование бакалавър по „Екология и опазване на околната среда”;

- Ранг – V младши;

- Професионален опит: не се изисква;

2. Начин за провеждане на конкурса:

• Решаване на тест и интервю

• Тестът включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността и устройството и функционирането на администрацията .

• Интервюто включва въпросите, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

• Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора и мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

• Автобиография европейски формат – CV ;

• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.

 

3.2. Място и срок за подаване на документите:

Стая счетоводство на втория етаж на ПТЦ „Сините камъни” на ДПП „Сините камъни”, находяща се гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”1Б, в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в един сайт за търсене на работа и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ДПП „Сините камъни” Сливен dppsinite_kamani@abv.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Милена Михова – главен специалист ЧР в ДПП „Сините камъни” Сливен

 

4.Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП „Сините камъни” Сливен, бул.„Цар Симеон” № 1Б и интернет страницата на ДПП „Сините камъни” Сливен http://dppsk.org/ в сроковете цитирани в ЗДСл и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

5. Кратко описание на длъжността:

Мониторинг и опазване на характерните видове в парковата дирекция. Развитие на екологични и алтернативни форми на туризъм на територията на природен парк “Сините камъни”, спомагателни дейности, свързани с изграждане на парковата структура, подпомагане на екологичното образование и информационно-техническо обслужване. Отлично владение на един чужд език.

6. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността 780.00 /седемстотин и осемдесет/ лв., като индивидуалният размер ще бъде определен с назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители могат да се получат в деловодството на ДПП „Сините камъни” Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”1Б.

При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

 

ИНЖ. ИРИНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДПП „СИНИТЕ КАМЪНИ” СЛИВЕН /П/

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев