Община Сливен
Областна администрация Сливен

Продължава приемът на документи за съдебни заседатели към Окръжния и Районния съд в Сливен

20.06.2023 / 14:13

Общински съвет-Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на решение № 1512 от свое заседание на 18 май 2023 г., открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 г. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г., както следва:

 

За Окръжен съд - Сливен - 40 /четиридесет/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено на 13.02.2023 г.

 

За Районен съд - Сливен - 44 /четиридесет и четири/ съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Сливен, проведено на 27.04.2023 г.

 

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 

- Възраст от 21 до 68 години;

 

- Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на

 

Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;

 

- Има завършено най-малко средно образование;

 

- Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 

- Не страда от психически заболявания;

 

- Не е съдебен заседател в друг съд;

 

- Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 

- Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 

- Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на

 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,

 

намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Необходими документи за кандидатстване

 

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

 

/Приложение № 1/;

 

● Подробна автобиография, подписана от кандидата;

 

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

 

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

 

- Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща

 

за препоръки;

 

- Мотивационно писмо;

 

- Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

 

/Приложение № 3/;

 

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец,

 

утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

 

- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

 

ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на

 

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на

 

български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на

 

Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на

 

адрес:

 

гр.София 1000

 

ул. „Врабча“ 1, ет.2, ст.2

 

тел. 02 800 4506

 

Забележка:

 

Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на

 

ЗДРДОПБГДСРСБНА, представят същия. Не е необходимо издаване на нов.

 

В срок до 17 часа на 7 юли 2023 г., включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

 

Начин и ред за провеждане на процедурата

 

С Решение № 1512 от 18 май 2023 г., Общински съвет-Сливен избра Временна

 

комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на

 

кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен.

 

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен, заедно с протокола от изслушването. Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

 

Председател на Общински съвет – Сливен

 

Приложенията са публикувани на посочения линк: https://obs.sliven.bg/sadebni-zasedateli

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев