Община Сливен
Областна администрация Сливен

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

04.01.2023 / 08:19

„БУЛГНАЙС” ООД-гр. Ивайловград ЕИК108519699,ул Ивав Вазов 10

email:bulgnais@abv.bg ,Управител и възложител: Стоян Граматиков

лице за контакти: Стоян Граматиков, Телефон: 0886 / 800 899

 

 

Уведомяваме Ви, че „БУЛГНАЙС” ООД-гр. Ивайловград има следното инвестиционно предложение:

 

„Добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, община Котел” с възложител „БУЛГНАЙС” ООД-гр. Ивайловград

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

 

Инвестиционното предложение е ново за възложителя. В инвестиционната програма на дружеството през 2012г. се включва и започва процедура по инвестиционно предложение за проучване на скално облицовъчни материали, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ „Полето”, разположена в землищата на село Медвен и село Градец, община Котел, област Сливен.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Експлоатацията ще се извършва по открит, кариерен начин без използване на взрив. За целта разкритата опитно- добивна кариера по време на проучвателните работи ще прерасне в експлоатационна кариера, в която ще се извършва бъдещият добив на суровината в находището. Кариерата ще бъде изолирана със специална мрежа (на пазара се предлагат различни видове) за защита от прах на околните обекти, която е и ветроизолираща работната площадка. Тъй като мрежите могат да бъдат в бял или зелен цвят, предлагаме да бъде в зелен цвят, който се приобщава към околния пейзаж.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, община Котел. Площта на блока е 231 126,5кв.м.

Обхватът на исканата концесия за добив съвпада с контура на находището, както е по координати и няма да се иска да бъде усвоявана допълнителна площ за съпътстващи нужди.

Механизирано чрез багер се изземва откривката и натрупващия се по време на работа минен отпадък. Ръчно чрез цепене се добиват плочи от отделните разкрити пластове, оформят се, сортират се и се подреждат на палети, които представляват готовия продукт. След пълно погасяване на полезната мощност в кариерата участъкът от 3 дка всяка година се запълва с минен отпадък и се покрива с почвен слой.

От работния участък ще бъде изнасяна само готовата продукция, която съставлява до 30% от общата добита скална маса.Отпадъчната скална маса и откривката ще се ползват непосредствено за рекултивация на отработените пространства, която ще протича успоредно с добива. За транспорт ще се използват бордови камиони с товароподемност до 10т. съоръжени с кран.

Част от добитата цепена суровина от пясъчници ще се транспортира директно до цех в гр. Ивайловград, където ще се обрязват до правилна форма в цеха, а другата част до склад в бивш стопански двор в с. Градец по земеделски път директно без влизане в с. Медвен.

Добивът ще се извършва ръчно, чрез цепене с клинове, чукове и лостове, с ограничено участие на механизация.Реалният добив на един средно добър работник на ден е до един палет(10-15кв.м) или около 1 кубик готова продукция. Реалната обща производителност на обекта, респективно броя на наетите работници до 10, в определени периоди зависи от възможностите на пазара.

Находището ще се разработва до дълбочина 3 м, както са изчислени запасите. Добивът ще се извършва ръчно, чрез цепене с клинове, чукове и лостове, с ограничено участие на механизация. Добивът ще се води по продължение на отделните пластове.

Находището се намира на около 1450 м южно от село Медвен, на около 10км югоизточно от гр. Котел и на 34км североизточно от гр. Сливен.

Находището и село Медвен са свързани със съществуващата асфалтирана пътна мрежа Път ІІІ-488 и посредством черни полски пътища в землището. Най-близката на ИП връзка е асфалтовия път от с. Градец за село Медвен.

При експлоатацията на цялото находище транспортният достъп ще се осъществи по полски път № 0.602(на този етап все още няма приета кадастрална карта с актуални номера) общинска собственост с дължина 1050м от най-южната точка на находището до включване в полски път с № 0.579 (на този етап все още няма приета кадастрална карта с актуални номера) и след 550 м по него се стига до съществуващата асфалтирана пътна мрежа Път ІІІ-488 Градец - Медвен – отсечка с дължина 4.1 км;. Или използваните полски пътища, собственост на община Котел са с обща дължина 1600м., а използваната пътна асфалтирана третокласна мрежа до село Градец ще бъде 4100м.

 

Инвестиционното предложение попада в проучената територия на масиви 140 и 141 в местността „Полето”, в землището на с. Медвен, Община Котел, Област Сливен и е свързано с добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето” . Площта на блока е 231 126,5кв.м. (231.1 дка).

 

 

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на запасите в находище "ПОЛЕТО"

община Котел, област Сливен

Координатна система 1970 г.

 

No X Y H Озн.

1 4677649 9510700 488,6 Мс-1

2 4677576 9510923 499,5 Ш-1

3 4677344 9511092 513,8 Мс-2

4 4677002 9511248 516,1 Ш-3

5 4677010 9510946 504,4 Гт-6

6 4677017 9510700 494,8 Мс-3

7 4677270 9510716 490,0 Гт-3

 

 

Инвестиционното предложение няма да използва вода за промишлени нужди , а за питейни нужди ще се осигурява бутилирана вода.

С цел недопускане на запрашаване на района, ще се осигурява вода с водоноска за оросяване на пътя и площадката.

предложение не предвижда

 

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не предвижда да съхранява опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя,www.bulgnais.net и във вестник Сливенски новини

2.Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Управител: ……………

Стоян Граматиков

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев