Община Сливен
Областна администрация Сливен

Население към 7 септември 2021 г. в област Сливен

05.10.2022 / 11:05

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Сливен към 7 септември 2021 г. е 172 690 души. Жените са 89 323 (51.7%), а мъжете 83 367 (48.3%), или на 1000 жени се падат 933 мъже.

Фиг. 1. Население на област Сливен по години на преброяванията

 

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 24 783 души, или с 12.6%.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е - 6 834, или 27.6% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-1 622 души).

Останалите 72.4% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 - 2021 година (17 949 души).

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на областта.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 градове и 104 села. В градовете живеят 112 938 души, или 65.4%, а в селата – 59 752 души, или 34.6% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 18 103, или с 13.8%, а в селата с 6 680 (10.1%).

Най-голям е броят на населените места с население от 200 до 499 души – 36, следвани от тези с население от 1 до 199 души - 31.

1. Разпределение на населените места в област Сливен според броя на

населението им към 7 септември 2021 година

 

Размер на населеното място Населени места (брой) Население (брой)

1 - 199 31 3120

200 - 499 36 12767

500 - 999 24 17573

1000 - 1999 7 10193

2000 - 4999 9 26163

5000 - 9999 1 5571

10000 - 19999 1 16836

50000 - 99999 1 80467

Общо 110 172690

 

С най-голям брой население е град Сливен, в които живеят 46.6% от населението на областта. Най - малкият град е Кермен с население 1 471, а най-голямото село е Тополчане с население 3 372 лица.

Към 7 септември 2021 г. областта е разделена на 4 общини.

Повече от половината от населението на областта (65.4%) живее в община Сливен - 112 890, а най- малка по брой на населението е община Твърдица - 13 312 души, или 7.7% от населението на областта. В общините Нова Загора и Котел живеят съответно 30 569 и 15 919 души.

 

2. Население и структура на населението в област Сливен по общини

към 7 септември 2021 година

 

Община Население

(брой) Население

(относителен дял - %)

Област Сливен 172690 100.0

Котел 15919 9.2

Нова Загора 30569 17.7

Сливен 112890 65.4

Твърдица 13312 7.7

 

И в четирите общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в община Нова Загора (-21.6%), а най-малко в община Твърдица (- 3.6%).

Фиг. 2. Прираст на населението на област Сливен по общини в периода 2011 - 2021 година

 

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.9%, а на мъжете - 18.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Фиг. 3. Възрастова структура на населението към 7 септември 2021 година

 

 

 

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 38 201 души, или 22.1% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 4 909, или с 14.7%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 102 151 души, или 59.2% и спрямо 2011 намалява с 28 022, или с 21.5%.

Делът на най-младото население се увеличава от 17.2% през 2011 г. на 18.7% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 34 008 през 2011 г. на 32 338 през 2021 г., или с 4.9%. Област Сливен е на първо място в страната по дял на младо население.

Общият коефициент на възрастова зависимост , изчислен по данни от Преброяване 2021, e 69.1, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 69 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 51.7, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение е 79. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 84 млади хора. Област Сливен е с най-благоприятен коефициент на демографско заместване в страната.

 

Фиг. 4. Относителен дял на населението на област Сливен по общини

под, във и над трудоспособна възраст към 7 септември 2021 година

 

 

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 95 060 души, или 55.0% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 23 189, или с 19.6%. Мъжете са 49 860, а жените - 45 200.

Населението над трудоспособна възраст е 43 158 души, или 25.0%, а под трудоспособна възраст - 34 472 души, или 20.0% от населението на страната.

Средната гъстота на населението в област Сливен към 7 септември 2021 г. е 48.8 души на кв. километър. Гъстотата на населението по общини варира от 18.6 души на кв. км. за община Котел до 82.7 души на кв. км. в община Сливен. В общините Нова Загора и Твърдица гъстотата на населението е съответно – 34.9 и 30.1 души на кв. километър.

 

 

 

Фиг. 5. Гъстота на населението на област Сливен към 7 септември 2021 година

 

 

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 171 585 лица или 99.6% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.3% са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 127, или 0.1% от населението, а гражданите на трети страни са 525, или 0.3%, от населението на областта.

Лицата без гражданство са 6.

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 98.6% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.7%, а в трета държава – 0.7% от населението на областта.

 

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да намерите на следния линк: Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

Данните са от Териториалното подразделение на статистиката- Сливен

 
 

Copyright © 2008-2022 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев