Община Сливен
Областна администрация Сливен

Договор № BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II“ по ОП РЧР 2014-2020

Европейски социален фонд
16.07.2021 / 13:18

Община Сливен има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на 30.01.2020г.

Разкрити са две услуги Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

В Център за обществена подкрепа се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им. Дейностите, които се изпълняват са както следва: логопедична работа; психологическо консултиране; превенция на отпадане от училище; реинтеграция; подкрепа на осиновяването; подкрепа на приемната грижа; директна работа с деца, настанени в приемни семейства; оценка на родителския капацитет; консултативна помощ; групова работа с деца и възрастни. Екипът на ЦОП провежда и мобилна социална работа за оказване на подкрепа на деца и семейства във високо рискови общности. Услугите се предоставят на територията на община Сливен. Капацитетът на Център за обществена подкрепа е 100 потребителя.

В Дневния център се предоставят услуги, които осигуряват комплексна подкрепа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността. В Дневния център са разположени помещения за индивидуална работа, където се провеждат обучителни, терапевтични и рехабилитационни дейности: кабинет за психологическо консултиране/ логопедичен кабинет; зала за лечебна физкултура; психосензорна зала; зали за групови занимания; кухня с трапезарии; зали за индивидуална работа. В тях се предоставят следните социални услуги: Лечебна физкултура; Говорна терапия; Психотерапия; Педагогическа подкрепа; Социална рехабилитация. Капацитетът на услугата е 30 потребителя и извършване на 60 консултантски услуги.

Адрес на двете услуги гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец в Дневния център.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Двете услуги разполагат със специализирано транспортно средство.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 31.12.2023г.

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Развитие на човешките ресурси

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев