Община Сливен
Областна администрация Сливен

Договор № BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II“ по ОП РЧР 2014-2020

Европейски социален фонд
01.09.2020 / 01:25

Община Сливен има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на 30.01.2020г. Проектът е следващ етап от процеса по изграждане нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Изпълнението на предвидените дейности в проекта ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на община Сливен, за които е изградена подходяща инфраструктура, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Целта на проекта е създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Дейностите са изцяло съобразени с мерките, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България и Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия. Ще се осигурят социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и/или младежи с тежки множествени увреждания.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” са предвидени и дейности за подбор на двата центъра и дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства, закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на ЦОП и ДЦПДМТМУТС, закупуване на обзавеждане и оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

Разкрити са двете услуги със Заповед на кмета на община Сливен, считано от 01.07.2020г., работата с потребителите се предвижда да стартира през месец септември 2020г. За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец, с посоченият пакет от документи, както следва:

1. Лична карта за справка

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от ЛКК

3. Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар

4. Медицинско удостоверение от психиатър

5. В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

- копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;

- копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;

- становище на попечителя/настойника на лицето.

Документите се подават на адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 31.12.2023г.

Още снимки от новината

ОПРСР
Община Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев