Глобус ЕС
EL

Архив на новините за месец 01.2010

2010-01-18 Де­ло­то сре­щу во­ен­ни­те ле­ка­ри свър­ши…за един ден

2010-01-18 Създателката на “Сините камбанки” е в кома

2010-01-18 Къ­де, все пак, е ро­де­на Ру­мя­на Же­ле­ва?

2010-01-18 Пла­щат за­п­ла­ти след про­вер­ки

2010-01-18 Еле­к­т­рон­на си­с­те­ма ще кон­т­ро­ли­ра ос­ве­т­ле­ни­е­то

2010-01-18 В ин­те­рес на Бъл­га­рия е ман­да­тът на ГЕРБ да е ус­пе­шен

2010-01-18 Сливен е нарастнал с 245 ду­ши

2010-01-18 Оси­но­ве­ни са 16 де­ца са през 2009 г.

2010-01-18 Де­си­с­ла­ва Та­не­ва пак е шеф в пар­тия ГЕРБ

2010-01-18 В Сли­вен има най-мно­го мла­ди май­ки

2010-01-18 Вече има де­но­но­щен те­ле­фон и за про­б­ле­ми с га­за

2010-01-18 На­по­я­ва­не­то с нов шеф

2010-01-18 На три­ци­те скъ­пи, на бра­ш­но­то ев­ти­ни

2010-01-18 В про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии има тра­ди­ции

2010-01-18 Го­ля­мо­то раз­ко­па­ва­не се­га за­по­ч­ва

2010-01-18 Ми­ни­с­тър по­з­д­ра­вя­ва гражданите на Сли­вен

2010-01-18 До­ку­мен­ти­те - ли­ч­на гри­жа, но дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност

2010-01-18 МВР - Седмичен обзор на събитията

2010-01-18 По ули­ци­те на Сли­вен без за­пре­т­на­ти кра­чо­ли

2010-01-18 Об­щи­на­та ще за­по­ри­ра бан­ко­ви сме­т­ки

2010-01-18 При­е­мат но­ви­те де­к­ла­ра­ции за здра­в­ни­те вно­с­ки

2010-01-18 EVN из­г­ра­ди фо­то­вол­та­и­ч­на цен­т­ра­ла до Сли­вен

2010-01-18 Фи­нан­си­рат про­е­к­ти за про­б­ле­ми­те на же­ни­те

2010-01-18 На път с Глобус ЕС

2010-01-18 Три ра­ди­о­с­тан­ции се обе­ди­ни­ха

2010-01-18 Пър­ви шам­пи­о­ни и по… су­мо

2010-01-16 Но­ме­ро­ло­ги­чен хо­ро­с­коп на Норра

2010-01-16 Увол­ни­ха ле­ко­а­т­ле­та Мом­чил Ка­ра­и­ли­ев

2010-01-16 ФУ­Т­БОЛ Йор­дан Ле­ч­ков:

2010-01-16 МВР - Хроника

2010-01-16 Жур­на­лист и сту­ден­т­ка ста­на­ха съ­де­б­ни за­се­да­те­ли

2010-01-16 Ос­та­вям ед­на до­б­ре ор­га­ни­зи­ра­на ин­с­ти­ту­ция с ра­бо­те­щи ма­ги­с­т­ра­ти

2010-01-16 Ще гле­да­ме би­во­ли?

2010-01-16 Ле­ти­ще "Бър­шен" се ру­ши

2010-01-16 По­мо­щи за над 400 000 лв. са раз­пре­де­ли­ли от БЧК – Сливен

2010-01-16 Са­мо ТЕЦ-Сли­вен не вди­га це­на­та на пар­но­то

2010-01-16 Ис­тин­с­ка "Ве­се­ла Ко­ле­да за вси­ч­ки"

2010-01-16 НА­ША­ТА АН­КЕ­ТА Про­ве­до­х­те ли об­щи съ­б­ра­ния във връ­з­ка със За­ко­на за уп­ра­в­ле­ние на ета­ж­на­та со­б­с­т­ве­ност?

2010-01-16 За­ко­нът за уп­ра­в­ле­ние на ета­ж­на­та со­б­с­т­ве­ност е не­ра­бо­тещ!

2010-01-16 И в Сли­вен има слу­чаи на ра­ж­да­ния по до­мо­ве­те

2010-01-16 Са­ни­ра­ни са 28 учи­ли­ща, де­т­с­ки гра­ди­ни и яс­ли

2010-01-16 Про­б­ле­мът с пар­ки­ра­не­то мо­же да се ре­ши

2010-01-16 Бе­бе­тата по Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на

2010-01-16 Ка­в­ръ­ков се за­е­ма с ма­ги­с­т­ра­ла­та

2010-01-16 Бли­зо 700 бол­ни от дре­б­на шар­ка

2010-01-16 Ка­к­во се слу­чи през 2009 г.?

2010-01-16 Ис­кат ос­та­в­ка­та на ди­ре­к­тор, той не ис­ка?

2010-01-12 Пуснаха “горещ” телефон за пътищата

2010-01-12 ВИЦ НА БРОЯ

2010-01-12 Коледни подаръци според зодията

2010-01-12 Номерологичен хороскоп на Нора

2010-01-12 СЪДБИ

2010-01-12 Само учителите с коледни заплати

2010-01-12 Хамстера събирал гласове в Сливенско за РЗС

2010-01-12 50 години Терснаб

2010-01-12 Атанас Кошничаров, ръководител на Планинската спасителна служба в Сливен:

2010-01-12 ЧЕТИРИ ЛАПИ

2010-01-12 КОЛЕДНИ Изплащат надбавките с пенсиите

2010-01-12 Детска градина чества 25-годишен юбилей

2010-01-12 МВР помогна на деца

2010-01-12 ОТЛИЧИЯ

2010-01-12 ФУТБОЛ

2010-01-12 Заразихме Ямбол с морбили

2010-01-12 Хроника на МВР

2010-01-12 Три нови кръгови кръстовища догодина

2010-01-12 РОЖДЕСТВЕНСКО (КОЛЕДНО) ПОСЛАНИЕ

2010-01-12 С 40 на сто са намалели пътуващите с градския транспорт

2010-01-12 Работата по проекти е поглед в бъдещето

2010-01-12 МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

2010-01-12 КАМЪНИТЕ ПАДАТ

2010-01-12 ГЕРБ и БСП гласуваха заедно!

2010-01-12 Решетки заради наркотици

2010-01-12 Д-р Стефан Панайотов, фондация „Здравето на ромите”-Сливен:

2010-01-12 Дарителски фонд помага на деца пострадали при катастрофи

2010-01-12 “Фрагменти” от един млад живот

2010-01-12 Още едно бебе почина от морбили

 

Copyright © 2008-2018 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев